Jak się zapisać?

1. Przeczytaj Statut Stowarzyszenia.

2. Wypełnij deklarację i złóż w biurze Stowarzyszenia lub prześlij ją nam listownie.

Pobierz deklarację

3. Dokonaj wpłaty na konto lub w kasie biura Stowarzyszenia.
– 20 zł wpisowe
– 50 zł roczna składka

 

DANE DO PRZELEWU

Podhalański Bank Spółdzielczy
23 8821 0009 0000 0003 8436 0001
Harenda 12a
34-500 Zakopane

O przyjęciu do Stowarzyszenia zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną lub e-mailową.

Przetwarzanie danych osobowych w SPTJK

Obowiązek informacyjny

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:

Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą w Zakopanem 34-500 ul. Harenda 12a, Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000067674, NIP:736-000-60-66, REGON: 000810578

Skąd mamy Państwa dane?

Dane uzyskaliśmy od Państwa. Przekazali nam je Państwo podczas zapisu do Stowarzyszenia, uczestnicząc w organizowanych przez nas wydarzeniach np. Wieczory ma Harendzie, konferencje, szkolenia lub składając zamówienie na nasze publikacje w ramach rozmowy telefonicznej lub przez stronę internetową.

Inspektor ochrony danych: Pani Małgorzata Karpiel, sptjk@interia.pl

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacja zadań statutowych stowarzyszenia, oraz prowadzenia dokumentacji organizacji. Będziemy przetwarzać Państwa dane także w innych celach, np. wykonanie umowy (jeżeli taką Państwo zawrą lub zawarli) albo w celu wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury). Takie przetwarzanie odbywać się będzie zawsze zgodnie z prawem i otrzymają Państwo o tym odrębną informację.

Jak cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną SPTJK w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail na adres sptjk@interia.pl zadzwonić pod nr 182068426  lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza ul. Harenda 12a, 324-500 Zakopane. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez SPTJK jest legalne.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od SPTJK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane? Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane? Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane? Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

 Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody, ustania członkostwa/zatrudnienia, a następnie zostaną przekazane do archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.