Polityka Bezpieczeństwa

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, ul. Harenda 12a, 34-500 Zakopane informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren Muzeum i Mauzoleum Jana Kasprowicza jest monitorowany: wejścia do budynku, teren wokół Muzeum i Mauzoleum, wnętrza budynku.

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych z zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Muzeum Jana Kasprowicza, ul.Harenda 12a, 34-500 Zakopane. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji sposobów zabezpieczenia informacji a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

 

 

 

Aktualności

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU I ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków Gminy Miasto Zakopane /procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert/

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

I ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich

lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków Gminy Miasto Zakopane

/procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert/

 

Właściciel lub posiadacz zabytku – Zamawiający

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza - Muzeum Jana Kasprowicza willa „Harenda” ul. Harenda 12a w Zakopanem

 

Dane do korespondencji –

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

 1. Harenda 12a

34 -500 Zakopane  

Tel.:182068277

Miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Zakopane

adres: ul. Kościuszki 13   34-500 Zakopane

nr tel.: 18 20 20 473

e-mail: mkz@zakopane.eu

informuje

o planowanym udzieleniu zamówienia pn.:

Remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej w willi „Harenda” w Zakopanem.

Procedura udzielenia nin. zamówienia realizowana jest w trybie konkursu ofert zgodnie z procedurą konkurencyjną obowiązującą przy wydatkowaniu środków finansowych dla zadań (zamówień) finansowanych ze środków Gminy Miasto Zakopane w ramach udzielonych dotacji celowych na prace przy zabytkach.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych i uprawnionych wykonawców tego rodzaju prac do zgłoszenia do udziału w przedmiotowym konkursie.

 

Wykonawca prac winien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2018.1609).

Zakres prac obejmuje:

 • - Wymianę elementów skrzydeł okiennych, ramiaki poziome i pionowe
 • - Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych stolarki okiennej o powierzchni ponad 0,5 m2
 • - Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych stolarki okiennej o powierzchni ponad 0,5 m2 malowanie wewnątrz

Przedmiar robót budowlanych zawiera załączniki nr 1 do Ogłoszenia

który jest do pobrania do pobrania ze strony: http://www.harenda.com.pl / 

przedmiar_1

przedmiar_2

Zapraszamy zainteresowanych oferentów do zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia – w dni powszednie, w godzinach 10.15 – 15.00. W związku z zamknięciem Muzeum na czas rem,onty w okresie lipca konieczny jest kontakt telefoniczny w celu umówienia się na miejscu

Termin składania zgłoszeń: do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00

Pisemne zgłoszenia można składać osobiście lub mailem na adres korespondencyjny Zamawiającego– decyduje data złożenia zgłoszenia. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
 3.   b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres właściciela zabytku, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:„Remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej w willi „Harenda” w Zakopanem”.
 4. c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 5. d) ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
 6. Wymagany termin realizacji umowy: do 15 listopada 2020 r.
 7. Przy wyborze propozycji do realizacji, zamawiający   będzie się kierował następującymi kryteriami:
 8. a) cena
 9. b) warunki gwarancji /min. 5 lat
 10. c) doświadczenie przy realizacjach analogicznych zadań
 11. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
 12. a) formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę  
 13. b) kosztorys ofertowy na wykonanie prac objętych zamówieniem
 14. c)   wykaz prac obrazujący doświadczenie w wykonywaniu prac jak w zamówieniu,
 15. d) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność
  z oryginałem
  .
 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • wartość usług/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom oraz ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych określonych przez właściciela zabytku kryteriów.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie przez Zamawiającego, złożonych ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2020 r. o godzinie 15:15 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane. Zamawiający może unieważnić przeprowadzaną procedurę, jeżeli zaproponowane przez oferentów kwoty ofertowe przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany oferent obowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

 

rozwińzwiń

Muzeum czynne

Uprzejmie informujemy, że z powodu planowanego remontu Muzeum Jana Kasprowicza jest jest czynne tylko do 28 czerwca ( niedziela) włącznie. 

 

rozwińzwiń

Noc Muzeów 2020

Kliknij w link, zeby zobaczyć transmisję: https://youtu.be/3Q9ID3lQmdE (realizacja Beata i Jarek Jastrzębscy)

"Tygodnik Podhalański"pisze o nas:

Harendziańska Noc Muzeów jak zwykle w świetlnej iluminacji tyle tylko, że online (WIDEO)

Muzeum Jana Kasprowicza obchodzi w tym roku 70 rocznicę powstania. Na Noc Muzeów, mimo skromnych środków i trudnej sytuacji spowodowanej stanem epidemicznym przygotowało dla swoich sympatyków niespodziankę online. Nie zabrakło nieznanych dotąd ciekawostek i magicznego nastroju jaki zawsze unosi się nad posiadłością Jana Kasprowicza. Zobaczcie zresztą sami. Organizacją przedsięwzięcia zajęła się Małgorzata Karpiel kustosz muzeum. Od lat udaje się jej zachęcić młodzież ze szkoły podstawowej na Harendzie, oczywiście im. Jana Kasprowicza do przygotowania wspaniałej świetlnej iluminacji. Poczujcie tę magię i obejrzyjcie zdjęcia i video z tego wydarzenia.

link do artykułu: https://24tp.pl/n/68594 

Dziękujemy za pomoc wolontariuszom: Katarzynie Grzesiak, Jolancie Patyrak, Piotrowi i Janowi, uczennicom szkoły im. Jana Kasprowicza: Ani, Justynie, Wiktorii, Małgosi, Marysi oraz Kindze; za zdjęcia: Małgorzacie Grzesiak, Janinie Kardasińskiej, Jolancie Patyrak. 

mk

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo.

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów nie możemy Was zaprosić w progi domu Jana Kasprowicza na Harendzie, z powodu sytuacji epidemicznej. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy ze spotkania z Państwem. Podobnie jak w poprzednich latach, zapraszamy późnym wieczorem na spacer, po rozświetlonym światełkami, specjalnie na tę okazję, parku wokół muzeum. Oprócz domu-muzeum znajduje się tutaj wyjątkowe,  granitowe mauzoleum Jana Kasprowicza, zaprojektowane Karola Stryjeńskiego. Jest ono swoistą perłą architektury art deco.

Nasi Goście będą mieli okazję posłuchania w wieczornej ciszy fragmentów  jednego z najważniejszych dzieł Kasprowicza:  Hymnu „Święty Boże”, napisanego przez niego w 1899 roku. Serdecznie zapraszamy do spotkania zarówno na Harendzie,  jak i on-line.

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Muzeum Jana Kasprowicza, Harenda 12 a, Zakopane

data: 16 maja 2020 (sobota), godz.20:30 – 22:00

transmisja on-line o godz.20:30

https://www.facebook.com/muzeum.harenda.7

https://www.facebook.com/Harenda-Muzeum-Jana-Kasprowicza-2263006243973192/

http://harenda.com.pl

 

mk

rozwińzwiń

12 maja - urodziny Marii Kasprowiczowej

Maria Bunin- Kasprowiczowa urodziła się w Petersburgu jako córka pułkownika (później generała "ot infantierii") Wiktora Iwanowicza Bunina, służącego wówczas jako okręgowy intendent w Wojennym Okręgu Fińskim, 30 kwietnia 1887 r. (12 maja według naszej rachuby czasu). Rok urodzenia podawała różnie w różnych źródłach, kokieteryjnie ujmując sobie po kilka lat- dla zasady. Do końca zachowała żywy stosunek emocjonalny do wszystkiego, co rosyjskie, choć z podziwu godną łatwością potrafiła wejść w polski świat kultury i historii - u boku znakomitego twórcy, w owym czasie liczonego do największych.

R.Loth ze wstepu do książki Radosława Romaniuka pt."Talent do życia", Zakopane 2010

 

"Dziś dopiero, z pewnego oddalenia widać wyraźnie, jak niezwykłą była indywidualnością. Ile w niej było sprzeczności, jaką miała siłę promieniowania na otoczenie (...). Bodaj nie było takich, którzy zetknąwszy się z nią pozostawali obojętni. Dla jednych była "panią Marusią", bliską, serdecznie wspominaną, zainteresowaną żywo sprawami wszystkich, z którymi zetknął ją los, nigdy nie odmawiającą pomocy. Dla innych była przedmiotem niechęci i sprzeciwu; chcieliby widzieć w niej postać jednolitą i niepokalaną - a mieli przed sobą po prostu panią Marię, której nie było obce nic, co ludzkie".

R Loth "O Marii Kasprowiczowej wspomnienie" [w] :"Kasprowicz. Szkice o życiu i twórczości", Zakopane 2016 r.

https://www.facebook.com/2263006243973192/videos/2489685684617517/

rozwińzwiń

Dziękujemy naszym Przyjaciołom i Sympatykom Harendy

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Sympatycy Harendy.

Dziękujemy pięknie, że zechcieliście odpowiedzieć na nasz apel dotyczący zbiórki pieniędzy na funkcjonowanie Muzeum. Do tej pory, dzięki Waszym datkom, nasze konto zostało zasilone kwotą 2150 zł.  Zbiórka nadal trwa! Prosimy, przekażcie tę informację znajomym bliższym i dalszym, wszystkim, którym leży na sercu dobro polskiej historii, poezji i kultury oraz pamiątek po poecie Jania Kasprowiczu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że mimo ciężkiej sytuacji dokonamy wszelkich starań, aby zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasze Muzeum zostało jak najszybciej otwarte. I choć pewnie będą utrudnienia związane z zaistniałą sytuacją, mamy nadzieję, że spotkamy się na Harendzie, zanim zakwitną pierwsze nasturcje.

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem nr konta: 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001

bdj

rozwińzwiń

Pomóżmy przetrwać Harendzie

Drodzy Sympatycy Harendy!
Dzisiaj, gdy władze Miasta Zakopane odmówiły nam, tłumacząc się okolicznościami epidemicznymi, 13.000 zł dotacji przyznanych w tegorocznym konkursie ofert na prowadzenie Muzeum w roku 2020, stulecie willi Harenda przyjdzie nam świętować w warunkach wyjątkowo trudnych. Jak wiele organizacji życia kulturalnego, tak i my ucierpieliśmy w związku z pandemią, dotkliwie - bo nie jesteśmy jednostką muzealną ani państwową, ani samorządową, lecz Muzeum prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, organizację non profit działającą na rzecz kultury i utrzymania lokalnego dziedzictwa od ponad pół wieku, rozpoznawalną w kraju i zagranicą, ważną, cenioną.

Powracamy do "łatania budżetu" - jak niegdyś Pani Marusia, pierwsza kustoszka Muzeum. Nasza sytuacja będzie w tym roku wyjątkowo trudna - także ze względu na przewidywany spadek liczby odwiedzających Muzeum, których opłaty biletowe są - obok dotacji samorządowych - podstawowym dla nas źródłem dochodów, rokrocznie ledwo wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania Muzeum. Nie będzie nas stać na wypłacenie wynagrodzeń, z trudem wygospodarujemy środki na rozpoczęte remonty (które realizowane są z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a wymagają od nas wkładu własnego).
Mamy jednak nadzieję, że przetrwamy (i my, i wszystkie inne organizacje, które znalazły się w trudnej sytuacji) i znów będziemy mogli przyjmować Gości na naszej cudownej werandzie.

Jeśli chcecie Państwo wspomóc naszą działalność w roku 2020, zwracamy się z prośbą o wpłacenie darowizn na cele statutowe na konto:

Podhalański Bank Spółdzielczy nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001.
Tytuł wpłaty: "Darowizna na cele statutowe"

 

rozwińzwiń

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zakopane, 17.04.2020r.

 

SPTJK.271.1.2020

 

Informacja
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczość Jana Kasprowicza w Zakopanem informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem były: Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku – Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem wpłynęła 1 oferta

 

Oferta nr 1

Tatrzańska Firma „JUNIOR”

34-531 Murzasihle, Lichajówki 7      

 

88,846,60 zł netto

109.281,32 zł brutto

 

Dokonano wyboru Wykonawcy

 

Prezes Stowarzyszenia - mgr Piotr Kyc

 

 

Wyboru oferty dokonywano zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych i regulaminem postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30.000 euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza nr 1/2020 z dnia z dnia 24.01.2020 r

rozwińzwiń

Czas stanął na Harendzie…

 

   Pogodnie, ciepło. Pszczoły krążą nad kwiatem krokusa. Szumi potok. Dla sympatyków Muzeum Jana Kasprowicza przesyłamy parę fotografii stanu zastanego wczoraj. Krokusy w tym roku „zjechały” na sam dół. Nie ma ludzi- kwiatów jest więcej.

   Uwagę zwraca ścieżka ma dole po której zazwyczaj przechodzą ludzie. Nie rosną na niej krokusy mimo braku ruchu od ponad miesiąca (leżał tam śnieg) Tak się kończy chodzenie po krokusowych miejscach. Przydeptane – znikają. Zarwane zostają tajemne nici podziemne.  Jest pięknie, ale byłoby jeszcze piękniej, gdyby byli tu ludzie, zwiedzający Muzeum i spacerujący mauzoleum.

Na razie: #zostań w domu !

rozwińzwiń

UWAGA! MUZEUM ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej, związane z wszelkimi formami kultury i rozrywki, co oznacza, że Muzeum w dalszym ciągu pozostaje zamknięte.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem: sptjk@interia.pl, lub telefoniczną, pod nr 18 20 68426.

 

mk

rozwińzwiń

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczość Jana Kasprowicza w Zakopanem informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem były: Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku – Muzeum Jana Kasprowicza  w Zakopanem wpłynęła 1 oferta    

 

Oferta nr 1

Tatrzańska Firma „JUNIOR”

34-531 Murzasihle, Lichajówki 7        

100.774,42  zł netto

123,952,54  zł brutto

Z zawiązku z wysoką ceną jaką zaproponował  Oferent  nie dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający nie posiada środków w takiej wysokości na wykonanie zadania.

 

 

 Prezes Stowarzyszenia  - mgr Piotr Kyc

 

 

Wyboru oferty dokonywano zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych i regulaminem postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30.000 euro, do których nie stosuje się  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonym  Zarządzeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza nr 1/2020 z dnia z dnia 24.01.2020 r

 Informacja o wyborze_ na WWW i tablice

rozwińzwiń

Muzeum zamknięte

Szanowni Państwo.

Informujemy, że od dnia 12 marca do odwołania Muzeum będzie zamknięte w związku z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, dotyczacym zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem.

M.K.

rozwińzwiń

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

 

UWAGA   w związku na zamknięciem Muzeum ofertę z dokumentami w formie załączników można przesłać podpisane i zeskanowane za pomocą poczty elektronicznej sptjk@interia.pl

Termin bez zmian. Najlepiej przesłać w formie ektronicznej w dniu 26 marca do 15.00.  

Zakopane, 12.03.2020 r.  

 

SPTJK 271.01.2020

OGŁOSZENIE

   Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza  w Zakopanem informuje, że są przyjmowane oferty na: „ Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku – Muzeum Jana Kasprowicza  w Zakopanem”.   

opis zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest „Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku – Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem”   

Zakres prac obejmuje:

Ściany zrębowe, deskowanie ścian, stropy, podłogi i drewniane elementy dekoracyjne

 • Czyszczenie strumieniowo - ścierne ścian zrębowych  
 • Mycie ścian zewnętrznych i el. drewnianych podsufitek
 • Impregnacja środkiem Penetrinem ścian zewnętrznych
 • Lakierowanie środkiem ALTAN ścian, i olejem deski tarasowej
 • Cyklinowanie ręczne starych posadzek  
 • Lakierowanie posadzek z deszczułek  
 • Usunięcie starego mszenia ścian
 • Wykonanie nowego mszenia ścian
 • Rusztowanie zewnętrzne drewniane  

Usunięcie ugięcia stropu w pomieszczeniu na I piętrze

 • Rozbiórki elementów stropów drewnianych – polep
 • Rozbiórki elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nie otynkowanych
 • Rozbiórki elementów stropów drewnianych - belek stropowych
 • Wykonanie belek stropowych z drewna tartego beli
 • Wykonanie belek stropowych z drewna tartego – montaż
 • Wymiana podsufitki z desek grubości

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach:

 

Ogłoszenie /PDF/

ogloszenie o zamowieniu _Muzeum Kaspropwicza 2020

Załącznik nr 1 przedmiar robót /PDF/

 Przedmiar robot-Harenda 2020

Załącznik nr 2 STWiOR /PDF/

 STWiOR_Harenda 202020200312

Załącznik nr 3 Oferta cenowa

 Zalacznik nr 3 oferta cenowa_renowcja

Załącznik nr 4 Oświadczenie

 Zalacznik nr 4 do siwz oswiadczenie renowacja _sciany 2019

Załącznik nr 5 Podwykonawcy

 Zalacznik nr 5 podwykonawcy

Załącznik nr 6 Umowa

 Zalacznik nr 6 UMOWA_renowacja sciany_2020

Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna

 Zalacznik nr 7 Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13docx

 

rozwińzwiń

Koronawirus - Informacje dla Mieszkańców i Turystów

Koronawirus - Informacje dla Mieszkańców i Turystów

Szanowni Państwo!

w związku z decyzjami Rządu RP wprowadzającymi radykalne środki w walce z koronawirusem oraz działaniami podjętymi przez Miasto Zakopane podajemy najważniejsze informacje dla Mieszkańców i osób przebywających na terenie Zakopanego:

SZKOŁY 

 • W terminie 12 – 25 marca we wszystkich placówkach publicznych i niepublicznych (żłobki, przedszkola, szkoły) zostają odwołane zajęcia. W dniach 12 – 13 marca zapewniona zostanie jedynie opieka nad dziećmi w przypadku, gdy rodzice nie zdążą jeszcze zorganizować jej w domu.
 • Zgodnie z przyjętą specustawą dotyczącą koronawirusa rodzicom dzieci do lat ośmiu przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Aby go uzyskać wystarczy wypełnienie oświadczenia dostępnego na stronie ZUS-u i przekazanie go pracodawcy.
 • W placówkach oświatowych będzie funkcjonować administracja, a dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele są proszeni o zachowanie kontaktu z uczniami i ich rodzicami w sposób zdalny tj. z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
 • Zamknięte zostają także sale gimnastyczne, boiska i place zabaw.
 • Apelujemy do Rodziców, by przestrzegali zasad kwarantanny i nie przebywali z dziećmi w większych skupiskach ludzi takich jak place i sale zabaw, obiekty sportowe i rekreacyjne, imprezy rodzinne.

KULTURA I SPORT

 • Wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez Miasto Zakopane i jednostki miejskie w terminie do końca kwietnia 2020 r. zostają odwołane.
 • Burmistrz Miasta Zakopane zwraca się z apelem do wszystkich organizatorów o zastosowanie takich samych środków ostrożności i odwołanie wydarzeń oraz spotkań zaplanowanych w najbliższym terminie.
 • Zamknięte dla odwiedzających zostają następujące instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejska Galeria Sztuki, Centrum Twórczości Rodzimej w willi Czerwony Dwór, Centra Informacji Turystycznej (działać będzie telefoniczna obsługa ruchu turystycznego pod numerem  18 201 20 04), Zakopiańskie Centrum Edukacji oraz Aqua Park Zakopane.
 • Zamknięte zostają miejskie place zabaw, boiska i zewnętrzne siłownie.
 • Apelujemy także o niekorzystanie z otwartych obiektów sportowych.

MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

 • Apelujemy do wszystkich Mieszkańców i Przedsiębiorców o włączenie się we wszystkie działania prewencyjne prowadzone na terenie miasta oraz przestrzeganie zaleceń wszystkich służb.
 • Zwracamy się z prośbą o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi pomocy, tak by nasi sąsiedzi, znajomi i bliscy nie zostali sami w obliczu trudnej dla wszystkich sytuacji.

URZĄD MIASTA ZAKOPANE  I PODLEGŁE JEDNOSTKI

 • Funkcjonowanie Urzędu zostanie dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami. Bardzo prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich i załatwianie spraw telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP, a także o dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi. Podobne regulacje wprowadziły także podległe miejskie instytucje i spółki.
 • Do 27 marca zawieszone zostaje działanie punktu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Słoneczna 3. Telefon Zaufania działa codziennie w godz. 18.00 - 22.00 pod numerem: 18 192 88.
 • Najbliższa Sesja Rady Miasta w dniu 12 marca odbędzie się bez udziału osób z zewnątrz, dla których dostępna będzie transmisja internetowa.
 • Śluby cywilne udzielane będą jedynie w obecności pary młodej i świadków.
 • Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla naszych działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klientom i Pracownikom.

 

Wytyczne dotyczące zapobiegania zakażeniu oraz postępowania w przypadku jego wystąpienia, a także bieżące komunikaty służb dostępne są na ich stronach internetowych (m.in. www.gis.gov.pl), w środkach publicznego przekazu, a także na naszej stronie www.zakopane.pl. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i ich ścisłego stosowania.

Przypominamy także o infolinii NFZ. Pod numerem 800-190-590 przez całą dobę uzyskają Państwo informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.       

W Zakopanem można kontaktować się także bezpośrednio z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną: tel. 18 20 686 97 oraz poza godzinami pracy tel. 503 677 313. W nagłych sytuacjach do dyspozycji są także numery alarmowe 112, 997 (Policja), 999 (Pogotowie Ratunkowe).

 

rozwińzwiń

35. Urodziny Teatru Witkacego i 135. rocznicę urodzin St. I. Witkiewicza

To już 35 lat od chwili, gdy pełni pomysłów młodzi ludzie przyjechali pod Tatry zakładać Teatr, którego od lat brakowało w tak wyjątkowym mieście, jakim jest Zakopane.

  Udało się. Założyli profesjonalny teatr w małym miasteczku, jakim jest Z. Jest to trudne w każdych czasach, a wtedy było szczególnie. Z. nie posiada szkoły teatralnej i zasadzie nie miało tradycji „teatralnej” od kilkudziesięciu lat. I tak dzięki Andrzejowi St. Dziukowi, jego zespołowi aktorskiemu i technicznemu mamy jedną z najciekawszych, a z pewnością najoryginalniejszą świątynię sztuki w Polsce jaką jest Teatr Witkacego.  

Jedną z tradycji Teatru S.I.Witkiewicza są organizowane co roku Urodziny.  W ramach Urodzin aktorzy prezentują dorobek artystyczny z ostatniego sezonu, premierowe realizacje, ale także niespodzianki artystyczne, przygotowane specjalnie na tę okazję przez członków Zespołu. Urodziny uświetniają koncerty, wernisaże i wydarzenia szczególne.

  Dbajmy o to miejsce. Szanujmy tych ludzi. Tworzą z pasją. Od trzydziestu pięciu laty przemawiając językami kilkudziesięciu sztuk mówią każdemu widzowi w sposób oryginalny, bezkompromisowy, o rzeczach ważnych, fundamentalnych, których obecność odczuwamy, ale z refleksją na temat rzeczy istotnych, z refleksją nad sobą zwlekamy. A zegar wskazówki przesuwa...                     

 Jak co roku byliśmy z Teatrem podczas jego wielkiego święta. Życzymy pięknego trwania!

Piotr Kyc

rozwińzwiń

Spacerkiem po żółtym szlaku im. Jana Kasprowicza – część druga

 Niedzielna aura tak jak przed tygodniem sprzyjała zimowym spacerom. Warto było dokończyć spacer po żółtym szlaku im. Jana Kasprowicza. Tym razem, po wizycie w Muzeum Jana Kasprowicza wyjeżdżamy wyciągiem na Stacji Narciarskiej Harenda Harendzie i rozpoczynamy spacer w kierunku masztu telekomunikacyjnego na Gubałówce. Niestety w sezonie cała trasa pomiędzy Harendą  (Rafaczówkami),  a Gubałówką  jest bardzo ruchliwa, a poboczy brak. Chodnik by się przydał. Jest już oświetlenie. Powstały liczne parkingi, jest i parę wypożyczalni skuterów śnieżnych. Trzeba uważać na ruch drogowy.  Widoki zrekompensują te niedogodności. Trudno turystyką Zakopane stoi. 

Podziwiamy oczywiście prawie cały łańcuch tatrzańskich szczytów, ale i Gorce, Pieniny, a po prawej stronie w okolicach Formanowej wyłoni się w dali ośnieżona Babia Góra na kształt japońskiej Góry Fudżi.   Polecam każdemu – turyście indywidualnemu jaki zorganizowanemu wyprawę na Harendę żółtym szlakiem do Muzeum Jana Kasprowicza.  

Piotr Kyc

rozwińzwiń

Spacerkiem po żółtym szlaku im. Jana Kasprowicza

Niedzielna aura sprzyjała zimowym spacerom. Nie trzeba wchodzić w Tatry, aby zrobić sobie lekką wycieczkę. A jest nią niewątpliwie spacer żółtym szlakiem (nawet fragmentem) noszącym imię Jana Kasprowicza. Rozpoczyna się na górnej stacji kolejki na Gubałówce. Można zejść na dół, zjechać kolejką, aby przejść przez miasto i przy końcu ulicy Jagiellońskiej skręcić w górę nad Hotel Radisson. I oto znajdziemy się wkrótce na szczycie Antałówki. Spojrzenie na cudowną panoramę Tatr z Kasprowym, jak na wyciągniecie ręki. Krótki plan na następną, trudniejszą wyprawę… Dalej idziemy w stronę kościoła na Pardałówce, skąd Homolacką drogą podążamy w dół, aż do Ustupu. Jest cicho, biała przestrzeń uspokaja.  Pozostaje kilkaset metrów do Muzeum Jana Kasprowicza. Tam w oryginalnych wnętrzach z lat dwudziestych XX wieku można odpocząć słuchając opowieści Pani Małgorzaty.

Kto ma dość spaceru to wsiada na pobliskim przystanku w autobus miejski numer 14.  Jazda do centrum, a nawet na dworzec zagwarantowana (bez względu z której strony 14-tka nadjeżdża).

Turysta bardziej wprawny lub ten kto wcześniej rozpoczął niedzielny poranek może dokończyć przejście żółtego szlaku wyjeżdżając wyciągiem krzesełkowym na Stacji Narciarskiej Harenda. Na szczycie kierujemy się na Gubałówkę, na maszt telekomunikacyjny. Jest najpiękniejsza widokowo trasa spacerowa (czyli dla każdego) w Zakopanem. Podziwiamy oczywiście prawie cały łańcuch tatrzańskich szczytów, ale i Gorce, Pieniny, a po prawej stronie w okolicach Formanowej wyłoni się w dali ośnieżona Babia Góra na kształt japońskiej Góry Fudżi.  

Ze względu na późno rozpoczęty dzień czasu starczyło na połowę trasy. Do następnej niedzieli…

Od jutra kolejne województwa rozpoczynają ferie zimowe. Warto polecić każdemu – turyście indywidualnemu jaki zorganizowanemu wyprawę na Harendę żółtym szlakiem do Muzeum Jana Kasprowicza.

Piotr Kyc

 

rozwińzwiń

Wawel Odzyskany

28 stycznia na wzgórzu wawelskim otwarto wystawę Wawel Odzyskany.  Wystawa opowiada historię odzyskania rezydencji z rąk Austriaków i jej wieloletniej restauracji – tej, której efekty widać do dziś, a także tej, która pozostała tylko w planach.  
Ekspozycja wieńczy wieloletni projekt, „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”, który obejmował wiele różnych wątków, od prac budowlanych i konserwatorskich po nowe Centrum Multimedialne, wirtualne zwiedzanie kolekcji Lanckorońskich i aplikację mobilną.  
Malutki wkład w przygotowanie wystawy na Zamku Królewskim wniosło Muzeum Jana Kasprowicza, w którego zbiorach jest gipsowy odlew jednej z głów wawelskich jakie miał odtworzyć Xawery Dunikowski - na prośbę architekta Adolfa Szyszko-Bohusza , który po I wojnie światowej kierował pracami, zmierzającymi do odnowienia Wawelu.

Pierwsze rzeźby powstały w 1925 r. Prace Dunikowskiego ukazywały m.in. postacie historyczne i współczesnych artyście krakowian. Cykl Dunikowskiego miał uzupełniać XVI-wieczne "Głowy" ze stropu sali Poselskiej.  Niestety rzeźby Dunikowskiego, wykonane w drewnie, zostały tylko na krótko umieszczone w stropie sali Poselskiej w związku z wizytą prezydenta Ignacego Mościckiego w Krakowie w 1927 r. Ostatecznie stwierdzono, że nie można w stropie sali Poselskiej łączyć rzeźb XVI-wiecznych z XX-wiecznymi Dunikowskiego. Artysty stworzył zaledwie ok. 70 portretów z ok. 160 planowanych.

Xawery Dunikowski, otrzymawszy zlecenie wykonania nowych głów, które uzupełniłyby strop w sali Poselskiej, intensywnie przygotowywał się do przedsięwzięcia, studiował ikonografię postaci historycznych i szukał odpowiednich modeli. I tak do odtworzenia głowy Anny Jagiellonki za model posłużyła Anna Jarocka, żona profesora Władysława Jarockiego, córka Jana Kasprowicza.

Jarocki przyjaźnił się z Dunikowskim, który bywał na Harendzie i po wojnie. Ot i historia znalezionego w muzeum gipsowego odlewu głowy Anny Jarockiej (Anny Jagiellonki).     
Organizatorzy zapraszają na wystawę.  Wstęp: 1 zł (sezon zimowy), 10/7 zł (sezon letni).

 Z zimą marnie w tym roku, może warto podjechać do Krakowa na Wzgórze Wawelskie, gdzie jest parę interesujących wystaw. Szczególnie polecamy otwartą również w styczniu wystawę Skarby epoki Piastów. Wystawa w 700.rocznice koronacji Władysława Łokietka. Wystawa czynna tylko do 19 kwietnia.  

Dziękujemy za zaproszenie


 

Materiał organizatorów:  

Po trzecim rozbiorze Polski Kraków został włączony do Austrii. Całe wzgórze zaadaptowano na koszary i otoczono fortyfikacjami. Wawel stał się cytadelą, niektóre budynki wyburzono, wznosząc w ich miejsce bezstylowe gmachy (szpitale z zapleczem, budynek dowództwa). Dziedziniec zewnętrzny służył jako plac do ćwiczeń i parad wojskowych, a komnaty zamkowe zamieniono na kwatery dla żołnierzy. Nastąpił szybki proces degradacji – a nawet destrukcji – królewskiej rezydencji i całego wzgórza. Dla ludności cywilnej pozostała dostępna tylko katedra.

Mimo to Wawel w okresie zaborów pozostawał w świadomości Polaków symbolem polskiej państwowości. Trwały zabiegi dyplomatyczne, mające na celu przywrócenie Wawelu narodowi polskiemu. Po blisko pięćdziesięciu latach (1860–1911) starania o odzyskanie Wawelu powiodły się.

W r. 1905, zgodnie z umową z 1903 r., rozpoczął się proces wycofywania wojska austro-węgierskiego, ostatecznie zakończony w 1911 r. Architekci przystąpili do planowania uporządkowania przestrzeni wzgórza oraz restauracji budowli wawelskich. Artyści wyznaczali sobie inny cel: nadanie Wawelowi symbolicznego wymiaru. Na wystawie pokazujemy niezrealizowane projekty dwóch wybitnych ówczesnych artystów: Stanisława Wyspiańskiego i Wacława Szymanowskiego. Świadectwem zaangażowania pierwszego z nich jest wizja Wawelu jako Akropolis, stworzona we współpracy z Władysławem Ekielskim. Ilustracją koncepcji Szymanowskiego jest natomiast rzeźbiarska kompozycja Pochód na Wawel.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. odnawianie budynków wzgórza było jednym z narodowych priorytetów. Przedstawiamy działania konserwatorów i architektów: Zygmunta Hendla (w l. 1905–1912) i Adolfa Szyszko-Bohusza (w l. 1916–1939). Zadania te nie były łatwe ze względu na trudną sytuację ekonomiczną państwa Polskiego, odrodzonego po 123 latach niewoli. W 1921 r. Szyszko-Bohusz zainicjował zbiórkę pieniędzy (tzw. akcję cegiełkową) na prace renowacyjne. Na odbudowujący się Wawel zwrócone były oczy wszystkich Polaków i akcja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem i ofiarnością.

Zamek stopniowo odzyskiwał swoją świetność, był też przygotowywany do pełnienia funkcji rezydencji głowy państwa oraz muzeum. Efekty działalności obu architektów są do dziś widoczne na wzgórzu.

Mimo wysiłków nie udało się zakończyć w całości odbudowy zamku przed wybuchem II wojny światowej.
Końcowym akcentem wystawy jest prezentacja najistotniejszych powojennych i współczesnych działań konserwatorskich w zamku i na wzgórzu wawelskim, pod kierunkiem dyrektorów wawelskich instytucji: Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu (od 1992 r. Zamku Królewskiego na Wawelu) – prof. Jerzego Szablowskiego i prof. Jana Ostrowskiego oraz Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu – prof. Witolda Minkiewicza i prof. Alfreda Majewskiego.

rozwińzwiń

Zimowe klimaty w twórczości Władysława Jarockiego

Podobnie jak wcześniejsza wystawa „Jesień na Harendzie”, także obecna pt.”Zimowe klimaty”oddaje atmosferę pierwszej ekspozycji prac Władysława Jarockiego zorganizowaną przez Annę Jarocką.

Wystawione obrazy przedstawiają góralki i górali oraz pejzaże górskie w zimowej scenerii. Pokazane na obrazach osoby to ówcześni mieszkańcy Podhala i Karpat Wschodnich/Huculi/.

Na wystawie zaprezentowano miedzy innymi: „Kościół na Harendzie w zimie” , „Jakub Mróz - stary dudziarz”, ”Dolina Pięciu Stawów”, „Przy choince”, „Baśń zimowa” , „Scena ukraińska”, „Hucułka”, „Autoportret artysty w zimie nad Dunajcem”.

Wystawa czynna styczeń - marzec 2020

Pomysł, aranżacja, teks i foto: Michał Styczyński

 

rozwińzwiń