Statut prawny

 

 

Statut

Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

uchwalony przez Walny Zjazd w dniu 19.10.2019 r.

(tekst jednolity)

 

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY.

art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza”, w dalszej treści statutu zwane Stowarzyszeniem.

art. 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest dom Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

art. 3

 1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków i honorowym pełnieniu funkcji we władzach.
 3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem etatowym nie może być członek władz Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

art. 4

Stowarzyszenie ma prawo zakładania oddziałów wg zasad organizacyjnych przewidzianych w niniejszym statucie.

I. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

art. 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. zabezpieczenie i przekazanie potomności nieprzemijających wartości artystycznych i społecznych twórczości Jana Kasprowicza,
 2. umożliwianie i ułatwianie społeczeństwu, a w szczególności młodym naukowcom, polonistom i slawistom, przyswojenia sobie i pogłębienia rzetelnej wiedzy o całej współczesnej Janowi Kasprowiczowi epoce kulturalnej,
 3. Pielęgnowanie i propagowanie w społeczeństwie idei umiłowania języka polskiego i kultury intelektualnej, w tym współczesnej kultury literackiej.
 4. opieka nad grobowcem i Muzeum Jana Kasprowicza, a także, gdy zajdzie potrzeba, nad innymi składnikami materialnej spuścizny Poety i jego najbliższej rodziny.
 5. Naukowe badanie dziejów piśmiennictwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Jana Kasprowicza i współczesnej mu literatury i kultury.

art.6

Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa, poprzez:

 1. a) wybudowanie na Harendzie centrum edukacyjnego i zorganizowanie w nim m.in. biblioteki; centrum to stanowić będzie dla działalności Stowarzyszenia bazę oraz warsztat naukowy niezbędny dla celów Stowarzyszenia,
 2. b) prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej,
 3. c) upowszechnianie wartości kulturalnych,
 4. d) administrowanie materialną spuścizną, o której mówi art. 5.

art.7

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
 2. a) pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność oświatową i kulturalną,
 3. b) współpracę z organizacjami o podobnych celach działania,
 4. c) współpracę ze szkołami i placówkami wychowawczymi,
 5. d) organizowanie imprez, prelekcji,
 6. e) prowadzenie innej działalności zmierzającej do gromadzenia środków materialnych i finansowych, przeznaczanych na realizację celów statutowych.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie:
  1. a) udostępnianie zbiorów będących własnością Stowarzyszenia (dzieła sztuki, dokumenty archiwalne),
  2. b) udostępnianie pomieszczeń Muzeum Jana Kasprowicza, Mauzoleum poety i terenu Stowarzyszenia
  3. c) wydawanie publikacji książkowych,
  4. d) organizacji sesji naukowych,
  5. e) organizacji spotkań literackich,
  6. f) organizacji imprez okolicznościowych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
 • 1) organizacji cyklu spotkań kulturalnych „Wieczory na Harendzie”.
 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność w zakresie:
 1. a) udostępniania zbiorów będących własnością Stowarzyszenia (dzieła sztuki, dokumenty archiwalne),
 2. b) udostępniania pomieszczeń Muzeum Jana Kasprowicza, Mauzoleum poety i terenu Stowarzyszenia
 3. c) wydawania publikacji książkowych,
 4. d) organizacji sesji naukowych,
 5. e) organizacji spotkań literackich,
 6. f) organizacji imprez okolicznościowych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
 7. g) organizacji cyklu spotkań kulturalnych „Wieczory na Harendzie”,
 8. h) dzierżawę terenu,
 9. i) sprzedaży publikacji książkowych,
 10. j) sprzedaży dzieł sztuki,
 11. k) sprzedaży pamiątek,
 12. l) sprzedaży przedmiotów darowizny.

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

art. 8

 • 1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • 2) Stowarzyszenie posiada członków:
  1. a) zwyczajnych
  2. b) honorowych
  3. c) wspierających

art. 9

 1. Członkiem Stowarzyszenia można stać się jedynie poprzez wprowadzenie przez Polecającego, którym może być każdy dotychczasowy członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 2. Polecający może wprowadzić do Stowarzyszenia osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, zgłosiła chęć przystąpienia do Stowarzyszenia wypełniając deklarację.
 3. Przyjęcie osoby wprowadzanej na członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 4. Od decyzji odmownej przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.
 5. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na swym najbliższym posiedzeniu, podejmując uchwałę w tej sprawie. Uchwała ta jest ostateczna.

art. 10

 1. Członkiem honorowym może stać się osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w realizację celów i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Uchwała w sprawie mianowania na członka honorowego zapada, na wniosek Zarządu Głównego, bezwzględną większością głosów Walnego Zgromadzenia w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Członek honorowy zwolniony jest od uiszczania składek członkowskich.

art. 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Walne Zgromadzenie uchwałą, która zapada bezwzględną większością głosów Walnego Zgromadzenia w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział za pośrednictwem swojego przedstawiciela w pracach Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający zwolniony jest od uiszczania składek członkowskich.

art. 12

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. a) uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zgromadzeniu oraz wyboru i wybieralności do władz Stowarzyszenia,
 2. b) korzystania z dorobku, wszelkich form działalności i majątku Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia,
 3. c) korzystania z wszelkich ulg i udogodnień, jakie im Stowarzyszenie w statutowym spełnieniu swych zadań zapewnia,
 4. d) żądania od władz statutowych wyjaśnień i zgłaszania im wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 5. e) noszenia odznak Stowarzyszenia.

art. 13

 1. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
 2. a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, a także popierania działalności Stowarzyszenia w granicach swych możliwości,
 3. b) przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. c) upowszechniania idei Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków
 5. d) regularnego wpłacania ustalonych przez władze Stowarzyszenia składek członkowskich; obowiązek ten nie dotyczy członków honorowych i wspierających.
 6. Obowiązki członka wspierającego określa porozumienie zawarte pomiędzy nim a Zarządem Głównym Stowarzyszenia.

art. 14

 1. Utrata praw członkowskich następuje przez:
 2. a) pisemne zrzeczenie się członkowstwa zgłoszone Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia,
 3. b) wykreślenie uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podjętą zwykłą większością głosów, za nieopłacenie składek przez 48 miesięcy od terminu płatności,
 4. c) wykluczenie na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 5. d) utratę zdolności do działań prawnych lub pozbawienie praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
 6. e) śmierć członka.
 7. W przypadku utraty członkostwa w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt. b), członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek.

art. 15

 1. Od decyzji o wykreśleniu i wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 2. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia członkowi wspomnianej decyzji.
 3. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie Stowarzyszenia.
 4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
 5. a) rezygnacji członka,
 6. b) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Głównego z powodu niewywiązywania się z obowiązków wynikających z porozumienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

art. 16

Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia.

USTRÓJ I WŁADZE STOWARZYSZENIA

art. 17

Organizacja Stowarzyszenia obejmuje centralę i oddziały.

art. 18

 1. Władzami centralnymi Stowarzyszenia są:
 • 1)Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 • 2)Zarząd Główny,
 • 3)Główna Komisja Rewizyjna,
 • 4)Sąd Koleżeński.
 1. Nie można łączyć funkcji we władzach centralnych wymienionych w ust. 1, punkty 2), 3) i 4).
 2. Kadencja władz centralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Władze centralne:

A. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

art. 19

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
 2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i posiada następujące kompetencje:
 3. a) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
 4. b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną,
 5. c) rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego oraz walnych zgromadzeń oddziałów,
 6. d) rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 7. e) udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu po wysłuchaniu i rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 8. f) dokonywanie wyboru Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także podejmowanie decyzji o ich odwołaniu w trakcie kadencji, w całości lub w stosunku do poszczególnych ich członków,
 9. g) podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
 10. h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 11. i) podejmowanie uchwał w przedmiocie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążania nieruchomości,
 12. j) uchwalanie statutu oraz jego zmian, zgodnie z zasadami podanymi w art. 44,
 13. k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami podanymi w art. 45,
 14. l) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, które z uwagi na swą szczególną ważność wymagają przejawu woli całego Stowarzyszenia.
 15. W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia mają prawo wziąć udział:
 16. a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 17. b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 18. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej przynajmniej na dwa miesiące przed przewidywanym terminem Zgromadzenia. W uchwale tej powinien być podany termin i miejsce Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad.
 19. O Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia członkowie powinni być powiadomieni na piśmie nie później niż na miesiąc przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy podać termin i miejsce Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad:
 20. a) powiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wysyłane jest do członków Stowarzyszenia listem poleconym,
 21. b) w przypadku, gdy członek Stowarzyszenia wyrazi na to zgodę, podając swój adres e-mail, powiadomienie o Walnym Zgromadzeniu może nastąpić drogą elektroniczną. W takim przypadku członek Stowarzyszenia musi potwierdzić otrzymanie zaproszenia na Walne Zgromadzenie wiadomością zwrotną,
 22. c) w przypadku braku wiadomości zwrotnej z ust. 5 pkt b) w terminie 7 dni od wysłania powiadomienia, powiadomienie to wysyłane jest listem poleconym.

art. 20

 1. Dla ważności Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia konieczna jest w pierwszym terminie obecność połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W razie braku tej liczby Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może się odbyć w drugim terminie, i wtedy będzie ważne bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin może być ustalony co najmniej po upływie pół godziny po upływie pierwszego terminu.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

art.21

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane na skutek decyzji Zarządu Głównego, na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Zarząd zawiadamia o terminie Zgromadzenia przynajmniej na miesiąc przed jego zwołaniem, podając zarazem przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

B. Zarząd Główny

art. 22

Zarząd Główny kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

art. 23

 1. Walne Zgromadzenie wybiera od 5 do 9 członków Zarządu Głównego. Liczebność Zarządu Głównego na kolejną kadencję określa Walne Zgromadzenie swoją uchwałą.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

art. 24

 1. Zarząd Główny powinien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od wyborów.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego składu Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Stowarzyszenie reprezentują na zewnątrz Zarząd w osobie: Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik Zarządu Głównego lub członek Zarządu Głównego.

art. 25

Zarząd Główny ma prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca, przy czym liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

art. 26

 1. Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jego członków.
 2. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 3. Zarząd Główny działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

art. 27

Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Prezes albo Wiceprezes Zarządu, nie rzadziej niż raz na pół roku, zawiadamiając uprzednio członków Zarządu o porządku dziennym.

art. 28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. a) realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 3. c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 4. d) opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków oraz wydawanie regulaminów i wszelkich instrukcji wewnętrznych,
 5. e) gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, z wyłączeniem rozporządzania nieruchomościami i obciążeniem nieruchomości,
 6. f) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,
 7. g) zatwierdzanie bilansów rocznych i sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
 8. h) zatwierdzanie planów pracy oddziałów,
 9. i) czuwanie nad pracami zarządów oddziałów,
 10. j) angażowanie lub zwalnianie pracowników w biurze Stowarzyszenia i Muzeum Jana Kasprowicza,
 11. k) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 12. l) przyjmowanie zapisów i darowizn,
 13. m) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 14. n) ustanawianie systemu wyróżnień dla członków Stowarzyszenia i osób innych, a także organizacji i instytucji zasłużonych na Stowarzyszenia,
 15. o) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

 

C. Główna Komisja Rewizyjna

art. 29

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolującym Stowarzyszenie.
 2. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
 3. a) kontrola gospodarki Stowarzyszenia oraz wszystkich jego organów,
 4. b) kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Głównego oraz opiniowanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych,
 5. c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 6. d) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia w wypadku szczególnej wagi,
 7. e) nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów.
 8. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

art. 30

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego przedstawiciel ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego

art. 31

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Liczebność Głównej Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję określa Walne Zgromadzenie swoją uchwałą.
 2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

art. 32

 1. W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji Komisja może działać w pomniejszonym składzie, nie mniejszym niż trzech członków.
 2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować jednego nowego członka na zwolnione w okresie kadencji miejsce.

D. Sąd Koleżeński

art. 33

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. d) rozstrzyganie sporów między członkami i zarzutów o charakterze honorowym pod adresem członków w sprawach związanych z działalnością w Stowarzyszeniu,
  2. e) rozstrzyganie spraw członków aż do upomnienia, nagany, wzgl. wykluczenia ze Stowarzyszenia w wypadkach nieprzestrzegania przez nich statutu, regulaminów i zarządzeń władz Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym wyrokiem sądowym, w którym orzeczono utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.
  3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

art. 34

 1. W razie ustąpienia członka Sądu w czasie kadencji, Sąd może działać w składzie pomniejszonym, nie mniejszym niż dwie osoby.
 2. Sąd Koleżeński ma prawo dokooptować nowego członka na zwolnione w okresie kadencji miejsce.

ODDZIAŁY

art. 35

 1. O powstaniu i rozwiązaniu oddziału Stowarzyszenia decyduje Zarząd Główny, podejmując stosowną uchwałę.
 2. Oddział nie może liczyć mniej niż 10 osób.

art.36

 1. Władzami oddziału są:
  • 1) Walne Zgromadzenie Oddziału,
  • 2) Zarząd Oddziału,
  • 3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału wymienionych w ust. 1, punkty 2) i 3).
 3. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą Walnego Zgromadzenia Oddziału.
 4. Wybór władz Oddziału odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Walne Zgromadzenie Oddziału

art. 37

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz na cztery lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, z inicjatywy lub na polecenie Zarządu Głównego oraz na żądanie co najmniej 1/3 liczby ogólnej członków Oddziału.
 3. Zarząd Oddziału zawiadamia członków o Walnym Zgromadzeniu przynajmniej na 14 dni przed jego zwołaniem, podając zarazem termin i miejsce oraz proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

art. 38

W Walnym Zgromadzeniu Oddziału mają prawo uczestniczyć:

 1. a) z głosem decydującym - członkowie Oddziału,
 2. b) z głosem doradczym - przedstawiciel Zarządu Głównego i zaproszeni goście.

art. 39

Walne Zgromadzenie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i posiada następujący zakres działania:

 • a)rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Oddziału oraz wnioski Komisji Rewizyjnej,
 1. b) udziela lub odmawia absolutorium Zarządowi Oddziału,
 • c)dokonuje wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału, a także podejmuje decyzje o ich odwołaniu w trakcie kadencji, w całości lub w stosunku do poszczególnych ich członków,
 1. d) uchwala wnioski do przedstawienia na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
 • e)uchwala wnioski do programu prac i preliminarza budżetowego Oddziału.

Zarząd Oddziału

art. 40

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. Liczebność Zarządu Oddziału na kolejną kadencję określa Zgromadzenie Oddziału swoją uchwałą.
 2. Zarząd Oddziału ma prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca, przy czym liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 3. Członkami Zarządu Oddziału nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

art. 41

 1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
 2. a) wykonywanie postanowień Walnego Zgromadzenia Oddziału,
 3. b) zarządzanie funduszami Oddziału,
 4. c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,
 5. d) składanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia okresowych sprawozdań z działalności Oddziału oraz sprawozdań finansowych,
 6. e) wykonywanie uchwał i zarządzeń Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 7. f) reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie działalności Oddziału.
 8. Zarząd Oddziału działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Komisja Rewizyjna Oddziału.

art. 42

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków. Liczebność Komisji Rewizyjnej Oddziału na kolejną kadencję określa Zgromadzenie Oddziału swoją uchwałą.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:
  1. a) nie mogą być członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o wytyczne Głównej Komisji Rewizyjnej.

art. 43

 1. W razie ustąpienia członka Komisji w czasie trwania kadencji Komisja może działać w składzie nie mniejszym niż trzy osoby.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować jednego nowego członka na zwolnione w okresie kadencji miejsce.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależna od Zarządu Oddziału, a członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:
 4. a) nie mogą być członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 1. b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 2. c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

art. 44

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 • 1) wpisowego i składek członkowskich,
 • 2) dochodów z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia (o ile taka działalność jest prowadzona), które w całości są przeznaczane na cele statutowe,
 • 3) dochodów z działalności odpłatnej w ramach realizacji statutowych zadań publicznych – sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Jana Kasprowicza oraz sprzedaży wydawnictw Stowarzyszenia,
 • 4) dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego,
 • 5) ofiarności publicznej,
 • 6) darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
 • 7) odsetek i dochodów z kapitału.
 1. Przedmiotem praw majątkowych Stowarzyszenia są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne.
 2. Wszystkie środki pieniężne (poza tzw. pogotowiem kasowym) mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zakazane jest:
 5. a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 6. b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 7. c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 8. d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 9. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

art. 45

 1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmują łącznie: Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik Zarządu Głównego. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa i członka Zarządu Głównego.
 2. Korespondencję wychodzącą Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub osoba upoważniona przez Zarząd Główny. Pisma                     i dokumenty w sprawach finansowych podpisują działający łącznie Prezes i osoba upoważniona przez Zarząd Główny.
 3. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania Oddziału, a Oddział nie odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia, chyba, że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

PRZEPISY KOŃCOWE

art. 46

Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia powziętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uczestniczących w Zgromadzeniu.

Wniosek o zmianę statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć najpóźniej na dwa miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia.

art. 47

 1. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia powziętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek o likwidację nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej na dwa miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia i musi być umieszczony w porządku dziennym.
 3. Przy uchwale Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia o likwidacji Stowarzyszenia musi być równocześnie powzięta uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku Stowarzyszenia, która wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

art. 48

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

art. 49

Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000067674.