Polityka Bezpieczeństwa

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, ul. Harenda 12a, 34-500 Zakopane informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren Muzeum i Mauzoleum Jana Kasprowicza jest monitorowany: wejścia do budynku, teren wokół Muzeum i Mauzoleum, wnętrza budynku.

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych z zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Muzeum Jana Kasprowicza, ul.Harenda 12a, 34-500 Zakopane. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji sposobów zabezpieczenia informacji a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

 

 logo MKiDN_125-50  logo Malopolska_50  logo_zakopane_75   logo_Solbet_50         opp_23s
         

 

Aktualności

Wieczór poezji Haliny Poświatowskiej na Harendzie.

15 maja w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie  zorganizowano wieczór poezji poświęcony twórczości Haliny Poświatowskiej. Wiersze tej popularnej, świetnej poetki  czytali uczniowie  Liceum  Plastycznego im. Antoniego Kanara w Zakopanem,  oraz studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Pomysłodawcą tego poetyckiego wydarzenia  był profesor „Kenara” Piotr Bies, który podzielił się przy okazji intersującymi refleksjami  historyczno-społecznymi. Ta cenna inicjatywa pana profesora zapadnie w pamięć uczniów, studentów i pozostałych uczestników spotkania.  Warto naśladować inicjatywę pana Biesa – zapraszać uczniów do czytania dzieł polskich  twórców w domu Jana Karpowicza.      

 

Halina Poświatowska na­le­ży do grona najbardziej zna­nych i ce­nio­nych poetek polskich. Uro­dzi­ła się 9 maja 1935 roku w Czę­sto­cho­wie jako Ha­li­na Myga.
Na życiu poetki mocne piętno wywarła II woj­na świa­to­wa i oku­pa­cja jej rodzinnego miasta. Jej rodzina  była zmu­szo­na przez pół roku prze­by­wać w ukry­ciu, w zim­nej i wil­got­nej piw­ni­cy. Dłu­gie mie­sią­ce spę­dzo­ne w ciem­no­ści i złych wa­run­kach spra­wi­ły, że po­et­ka za­cho­ro­wa­ła na an­gi­nę i za­ra­zi­ła się bak­te­rią pa­cior­kow­ca. Spo­wo­do­wa­ło to póź­niej­sze roz­wi­nię­cie się za­pa­le­nia sta­wów i po­wsta­nie po­waż­nej wady ser­ca, z któ­rą mu­sia­ła wal­czyć całe ży­cie.

Cięż­ka wada ser­ca była przy­czy­ną czę­stych po­by­tów po­et­ki w szpi­ta­lach i sa­na­to­riach. Pod­czas jed­nej z ta­kich wi­zyt Ha­li­na po­zna­ła swo­je­go przy­szłe­go męża, Adol­fa Ry­szar­da Po­świa­tow­skie­go, studenta Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Fil­mo­wej w Łodzi i ma­la­rza, tak­że cho­ru­jącego na ser­ce. Ich mał­żeń­stwo zo­sta­ło za­war­te w 1954 roku, kie­dy po­et­ka mia­ła za­le­d­wie 19 lat. Dwa lata póź­niej została wdową.
Halina Poświatowska ukończyła potem prestiżowy Smith College w Berkshires w Northampton. Po powrocie do kraju zamieszkała w Krakowie. Zdała na IV rok studiów filozoficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i wprowadziła się do słynnego Domu Literatów na ul. Krupniczej. Zmarła w 1967 roku, w wieku zaledwie 32 lat.

 

 

rozwińzwiń

Pomóżmy przetrwać Harendzie

Drodzy Sympatycy Harendy!
Dzisiaj, gdy władze Miasta Zakopane odmówiły nam, tłumacząc się okolicznościami epidemicznymi, 13.000 zł dotacji przyznanych w tegorocznym konkursie ofert na prowadzenie Muzeum w roku 2020, stulecie willi Harenda przyjdzie nam świętować w warunkach wyjątkowo trudnych. Jak wiele organizacji życia kulturalnego, tak i my ucierpieliśmy w związku z pandemią, dotkliwie - bo nie jesteśmy jednostką muzealną ani państwową, ani samorządową, lecz Muzeum prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, organizację non profit działającą na rzecz kultury i utrzymania lokalnego dziedzictwa od ponad pół wieku, rozpoznawalną w kraju i zagranicą, ważną, cenioną.

Powracamy do "łatania budżetu" - jak niegdyś Pani Marusia, pierwsza kustoszka Muzeum. Nasza sytuacja będzie w tym roku wyjątkowo trudna - także ze względu na przewidywany spadek liczby odwiedzających Muzeum, których opłaty biletowe są - obok dotacji samorządowych - podstawowym dla nas źródłem dochodów, rokrocznie ledwo wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania Muzeum. Nie będzie nas stać na wypłacenie wynagrodzeń, z trudem wygospodarujemy środki na rozpoczęte remonty (które realizowane są z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a wymagają od nas wkładu własnego).
Mamy jednak nadzieję, że przetrwamy (i my, i wszystkie inne organizacje, które znalazły się w trudnej sytuacji) i znów będziemy mogli przyjmować Gości na naszej cudownej werandzie.

Jeśli chcecie Państwo wspomóc naszą działalność w roku 2020, zwracamy się z prośbą o wpłacenie darowizn na cele statutowe na konto:

Podhalański Bank Spółdzielczy nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001.
Tytuł wpłaty: "Darowizna na cele statutowe"

 

rozwińzwiń

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zakopane, 17.04.2020r.

 

SPTJK.271.1.2020

 

Informacja
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczość Jana Kasprowicza w Zakopanem informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem były: Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku – Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem wpłynęła 1 oferta

 

Oferta nr 1

Tatrzańska Firma „JUNIOR”

34-531 Murzasihle, Lichajówki 7      

 

88,846,60 zł netto

109.281,32 zł brutto

 

Dokonano wyboru Wykonawcy

 

Prezes Stowarzyszenia - mgr Piotr Kyc

 

 

Wyboru oferty dokonywano zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych i regulaminem postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30.000 euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza nr 1/2020 z dnia z dnia 24.01.2020 r

rozwińzwiń

Dziękujemy naszym Przyjaciołom i Sympatykom Harendy

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Sympatycy Harendy.

Dziękujemy pięknie, że zechcieliście odpowiedzieć na nasz apel dotyczący zbiórki pieniędzy na funkcjonowanie Muzeum. Do tej pory, dzięki Waszym datkom, nasze konto zostało zasilone kwotą 2150 zł.  Zbiórka nadal trwa! Prosimy, przekażcie tę informację znajomym bliższym i dalszym, wszystkim, którym leży na sercu dobro polskiej historii, poezji i kultury oraz pamiątek po poecie Jania Kasprowiczu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że mimo ciężkiej sytuacji dokonamy wszelkich starań, aby zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasze Muzeum zostało jak najszybciej otwarte. I choć pewnie będą utrudnienia związane z zaistniałą sytuacją, mamy nadzieję, że spotkamy się na Harendzie, zanim zakwitną pierwsze nasturcje.

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem nr konta: 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001

bdj

rozwińzwiń

12 maja - urodziny Marii Kasprowiczowej

Maria Bunin- Kasprowiczowa urodziła się w Petersburgu jako córka pułkownika (później generała "ot infantierii") Wiktora Iwanowicza Bunina, służącego wówczas jako okręgowy intendent w Wojennym Okręgu Fińskim, 30 kwietnia 1887 r. (12 maja według naszej rachuby czasu). Rok urodzenia podawała różnie w różnych źródłach, kokieteryjnie ujmując sobie po kilka lat- dla zasady. Do końca zachowała żywy stosunek emocjonalny do wszystkiego, co rosyjskie, choć z podziwu godną łatwością potrafiła wejść w polski świat kultury i historii - u boku znakomitego twórcy, w owym czasie liczonego do największych.

R.Loth ze wstepu do książki Radosława Romaniuka pt."Talent do życia", Zakopane 2010

 

"Dziś dopiero, z pewnego oddalenia widać wyraźnie, jak niezwykłą była indywidualnością. Ile w niej było sprzeczności, jaką miała siłę promieniowania na otoczenie (...). Bodaj nie było takich, którzy zetknąwszy się z nią pozostawali obojętni. Dla jednych była "panią Marusią", bliską, serdecznie wspominaną, zainteresowaną żywo sprawami wszystkich, z którymi zetknął ją los, nigdy nie odmawiającą pomocy. Dla innych była przedmiotem niechęci i sprzeciwu; chcieliby widzieć w niej postać jednolitą i niepokalaną - a mieli przed sobą po prostu panią Marię, której nie było obce nic, co ludzkie".

R Loth "O Marii Kasprowiczowej wspomnienie" [w] :"Kasprowicz. Szkice o życiu i twórczości", Zakopane 2016 r.

https://www.facebook.com/2263006243973192/videos/2489685684617517/

rozwińzwiń

Noc Muzeów 2020

Kliknij w link, zeby zobaczyć transmisję: https://youtu.be/3Q9ID3lQmdE (realizacja Beata i Jarek Jastrzębscy)

"Tygodnik Podhalański"pisze o nas:

Harendziańska Noc Muzeów jak zwykle w świetlnej iluminacji tyle tylko, że online (WIDEO)

Muzeum Jana Kasprowicza obchodzi w tym roku 70 rocznicę powstania. Na Noc Muzeów, mimo skromnych środków i trudnej sytuacji spowodowanej stanem epidemicznym przygotowało dla swoich sympatyków niespodziankę online. Nie zabrakło nieznanych dotąd ciekawostek i magicznego nastroju jaki zawsze unosi się nad posiadłością Jana Kasprowicza. Zobaczcie zresztą sami. Organizacją przedsięwzięcia zajęła się Małgorzata Karpiel kustosz muzeum. Od lat udaje się jej zachęcić młodzież ze szkoły podstawowej na Harendzie, oczywiście im. Jana Kasprowicza do przygotowania wspaniałej świetlnej iluminacji. Poczujcie tę magię i obejrzyjcie zdjęcia i video z tego wydarzenia.

link do artykułu: https://24tp.pl/n/68594 

Dziękujemy za pomoc wolontariuszom: Katarzynie Grzesiak, Jolancie Patyrak, Piotrowi i Janowi, uczennicom szkoły im. Jana Kasprowicza: Ani, Justynie, Wiktorii, Małgosi, Marysi oraz Kindze; za zdjęcia: Małgorzacie Grzesiak, Janinie Kardasińskiej, Jolancie Patyrak. 

mk

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo.

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów nie możemy Was zaprosić w progi domu Jana Kasprowicza na Harendzie, z powodu sytuacji epidemicznej. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy ze spotkania z Państwem. Podobnie jak w poprzednich latach, zapraszamy późnym wieczorem na spacer, po rozświetlonym światełkami, specjalnie na tę okazję, parku wokół muzeum. Oprócz domu-muzeum znajduje się tutaj wyjątkowe,  granitowe mauzoleum Jana Kasprowicza, zaprojektowane Karola Stryjeńskiego. Jest ono swoistą perłą architektury art deco.

Nasi Goście będą mieli okazję posłuchania w wieczornej ciszy fragmentów  jednego z najważniejszych dzieł Kasprowicza:  Hymnu „Święty Boże”, napisanego przez niego w 1899 roku. Serdecznie zapraszamy do spotkania zarówno na Harendzie,  jak i on-line.

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Muzeum Jana Kasprowicza, Harenda 12 a, Zakopane

data: 16 maja 2020 (sobota), godz.20:30 – 22:00

transmisja on-line o godz.20:30

https://www.facebook.com/muzeum.harenda.7

https://www.facebook.com/Harenda-Muzeum-Jana-Kasprowicza-2263006243973192/

http://harenda.com.pl

 

mk

rozwińzwiń

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU I ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków Gminy Miasto Zakopane /procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert/

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

I ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich

lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków Gminy Miasto Zakopane

/procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert/

 

Właściciel lub posiadacz zabytku – Zamawiający

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza - Muzeum Jana Kasprowicza willa „Harenda” ul. Harenda 12a w Zakopanem

 

Dane do korespondencji –

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

 1. Harenda 12a

34 -500 Zakopane  

Tel.:182068277

Miejsce składania ofert:

Urząd Miasta Zakopane

adres: ul. Kościuszki 13   34-500 Zakopane

nr tel.: 18 20 20 473

e-mail: mkz@zakopane.eu

informuje

o planowanym udzieleniu zamówienia pn.:

Remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej w willi „Harenda” w Zakopanem.

Procedura udzielenia nin. zamówienia realizowana jest w trybie konkursu ofert zgodnie z procedurą konkurencyjną obowiązującą przy wydatkowaniu środków finansowych dla zadań (zamówień) finansowanych ze środków Gminy Miasto Zakopane w ramach udzielonych dotacji celowych na prace przy zabytkach.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych i uprawnionych wykonawców tego rodzaju prac do zgłoszenia do udziału w przedmiotowym konkursie.

 

Wykonawca prac winien spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2018.1609).

Zakres prac obejmuje:

 • - Wymianę elementów skrzydeł okiennych, ramiaki poziome i pionowe
 • - Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych stolarki okiennej o powierzchni ponad 0,5 m2
 • - Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych stolarki okiennej o powierzchni ponad 0,5 m2 malowanie wewnątrz

Przedmiar robót budowlanych zawiera załączniki nr 1 do Ogłoszenia

który jest do pobrania do pobrania ze strony: http://www.harenda.com.pl / 

przedmiar_1

przedmiar_2

Zapraszamy zainteresowanych oferentów do zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia – w dni powszednie, w godzinach 10.15 – 15.00. W związku z zamknięciem Muzeum na czas rem,onty w okresie lipca konieczny jest kontakt telefoniczny w celu umówienia się na miejscu

Termin składania zgłoszeń: do 10 lipca 2020r. do godz. 15:00

Pisemne zgłoszenia można składać osobiście lub mailem na adres korespondencyjny Zamawiającego– decyduje data złożenia zgłoszenia. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
 3.   b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres właściciela zabytku, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:„Remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej w willi „Harenda” w Zakopanem”.
 4. c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 5. d) ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
 6. Wymagany termin realizacji umowy: do 15 listopada 2020 r.
 7. Przy wyborze propozycji do realizacji, zamawiający   będzie się kierował następującymi kryteriami:
 8. a) cena
 9. b) warunki gwarancji /min. 5 lat
 10. c) doświadczenie przy realizacjach analogicznych zadań
 11. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
 12. a) formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę  
 13. b) kosztorys ofertowy na wykonanie prac objętych zamówieniem
 14. c)   wykaz prac obrazujący doświadczenie w wykonywaniu prac jak w zamówieniu,
 15. d) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność
  z oryginałem
  .
 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • wartość usług/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom oraz ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych określonych przez właściciela zabytku kryteriów.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie przez Zamawiającego, złożonych ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2020 r. o godzinie 15:15 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane. Zamawiający może unieważnić przeprowadzaną procedurę, jeżeli zaproponowane przez oferentów kwoty ofertowe przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany oferent obowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

 

rozwińzwiń

Żegnamy Cię Pani Zosiu…

Odeszła od nas Pani Zofia Karpiel – Bułecka, od wielu lat  jeden z  najwierniejszych gości w domu Jana Kasprowicza.Ciotka Bułeckula” była osobą niezwykłą, wyjątkową, pełną radości Wypatrywaliśmy Jej  przy okazji  każdego Wieczoru na Harendzie, czy Zakopiańskiej Nocy Muzeów.

Żegnaliśmy Cię Pani Zosiu na Pęksowym Brzyzku razem z Twoją rodziną, przyjaciółmi, znajomymi i wieloma muzykantami. Wspomnienie o Pani Zosi na długo pozostanie i w naszych sercach, i na Harendzie.         

(pk)

rozwińzwiń

CZEKAMY NA CYKLISYTÓW Z INWOROCŁAWIA

W sobotni poranek  rowerzyści z Inowrocławia wyruszyli do Zakopanego.

Start miał miejsce przy Muzeum im. Jana Kasprowicza.   Rowerzyści jadą do Zakopanego w ramach obchodzonego w tym roku Jana Kasprowicza, ustawionego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego. Starosta kilka dni wcześniej przekazała im profesjonalne koszulki kolarskie i flagę z logo Powiatu. Rowerzystów przy Harendzie 9 lipca powitają władze Zakopanego oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Jana Kasprowicza.

Trasa liczy 560 km.

Informacji o tym pięknym przedsięwzięciu wysłuchaliśmy nawet kilkukrotnie w PR PR 1.

A gdyby tak w sierpniu zorganizować wyprawę rowerową z Zakopanego do Inowrocławia?

Będzie lżej, bo z górki. Jakieś pół kilometra w dół…  

Tymczasem uczcimy kolejną Kasprowiczowa rocznicę częściowym remontem domu Jana Kasprowicza.

Harenda Jana Kasprowicza czeka na niecodziennych gości z Inowrocławia. Szkoda, że Muzeum w remoncie, ale przywitamy cyklistów pod Mauzoleum.

Foto: organizator 

rozwińzwiń

Remont Muzeum Jana Kasprowicza

Szanowni Państwo.

Informujemy, że rozpoczęliśmy remont Muzeum Jana Kasprowicza, dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonawcą prac jest  Tatrzańska Firma „JUNIOR” z Muzrzasichla.  

(mk)

 
rozwińzwiń

Podhalańsko-kujawska Noc świętojańska

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza chętnie przyjęło propozycję bydgoskiej Fundacji TU KULTURA, aby pomimo obostrzeń związanych z epidemią COVID-19,zrealizować w wieczór świetojański wspólne przedsięwzięcie. Udostępniliśmy archiwalne nagranie "Wieczoru świętojańskiego" z 2012 roku, kiedy w ogrodzie domu Jana Kasprowicza na Harendzie wystapiła Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna. Internauci mogli na żywo uczestniczyć w tej nietypowej NOcy świetojanskiej.Tutaj można odtworzyć nagrania: https://www.facebook.com/watch/fundacjatukultura/581371645904942/

rozwińzwiń

Dotacja z Gminy Miasto Zakopane

W wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury A. D. 2020 Miasto Zakopane przyznało i ostatecznie udzieliło wsparcia finansowego na realizację dwóch zadań zaproponowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza:

1) Harenda. Zakopiański Salon Artystyczny (w stulecie willi Harenda) - w wysokości 13.000 zł

2) Wieczory na Harendzie - w wysokości 6.000 zł

Dziękujemy Władzom Miasta za wsparcie.

rozwińzwiń

Zajrzyjcie na Harendę - na razie tylko wirtualnie

Dziękuję za chęć i potrzebę przybycia do tego szczególnego miejsca, gdzie zatrzymał się czas, a gospodarze Jan z żoną Marią wyszli na chwilę -napisała Anna Kogutkowa we wstępie do przewodnika po Muzeum Jana Kasprowicza.

Muzeum na Harendzie będzie zamknięte do końca lipca. Przez ten czas będą prowadzone prace remontowe. Są one możliwe dzięki dotacji otrzymanej od Witolda Kozłowskiego Marszałka województwa małopolskiego.
 
Żeby nie tracić kontaktu z przyjaciółmi i miłośnikami tego miejsca, a także pozyskać nowych odwiedzających Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza postanowiło wznowić wydanie, niezwykle popularnego niegdyś przewodnika opisującego wnętrza Willi Jana i  Marusi. Autorką książeczki, w nowej szacie graficznej ze wspaniałym zdjęciami Piotra Kyca, jest wieloletnia kustosz muzeum Anna Kogutkowa. Przewracając strony tego wydawnictwa znajdziecie się państwo w niezwykłym salonie artystycznym pełnym obrazów, przedmiotów i pamiątek po gospodarzach. Zajrzycie do jedynego w swoim rodzaju grobowca, w którym pochowani są Kasprowiczowie, a także odwiedzicie najstarszy w Zakopanem kościół pod wezwaniem św. Jana Apostoła Ewangelisty.  Koszt przewodnika – 10 zł, to zarazem cegiełka na utrzymanie muzeum. Przewodnik można zamawiać przez stronę muzeum oraz na fb. https://www.facebook.com/Harenda-Muzeum-Jana-Kasprowicza-2263006243973192/  doliczając koszty przesyłki. 
 
Muzeum wznowi swoją działalność 1 sierpnia. Jego funkcjonowanie będzie możliwe dzięki wsparciu Urzędu Miasta Zakopane. Po wielu perypetiach urzędnicy zdecydowali się jednak przywrócić cofniętą dotację, która pozwoli na czteromiesięczną działalność placówki. 
Beata Denis-Jastrzębska
 
Tekst ukazał się na stronie internetowej "Tygodnika Podhalańskiego"
rozwińzwiń

Cykliści z Inowrocławia na Harendzie Jana Kasprowicza.

W czwartkowe południe grupa rowerzystów z Klubu KTR Kujawiak z Inowrocławia szczęśliwie dojechała na Harendę Jana Kasprowicza. Wyprawa pomiędzy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, a muzeum na Harendzie trwała 6 dni. Przejechali pod górkę 560 kilometrów.

  W ten nietypowy, aczkolwiek godny polecenie sposób krajanie Kasprowicza uczcili okrągłą rocznicę jego urodzin. Zaopatrzeni  przez Starostę Inowrocławskiego w profesjonalne koszulki z logo imprezy, jadąc przez Polskę promowali Inowrocław i przypominali postać Jana Kasprowicza.

Kasprowicz urodził się w Szymborzu, wiosce, która obecnie jest jedną z dzielnic Inowrocławia. Zmarł w roku 1926 na Harendzie.  

W imieniu władz Zakopanego cyklistów powitała Zofia Kiełpińska - Naczelnik Wydziału Turystyki i Sportu, oraz Piotr Kyc - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza i Małgorzata Karpiel - Kustosz Muzeum na Harendzie.  

Muzeum Jana Kasprowicza jest obecnie zamknięte dla zwiedzający z powodu remontu stuletniego budynku, dlatego też gości przyjęto w okolicznościach przyrody.   

 Jesteśmy wdzięczni  członkom Klubu KTR Kujawiak za piękny pomysł na uczczenie Jana Kasprowicza – wybitnego Poety i zaangażowanego w sprawy Polski Patrioty.

  Organizatorzy dziękują za pomoc Helenie Bachledzie - Szelidze i Angelice Przeklasie.   

Poniżej link do reportażu Tygodnika Podhalańskiego https://24tp.pl/tv/70238

 

rozwińzwiń

Pożegnanie

Z przykrością informujemy, że z naszego grona odszedł na zawsze ś.p. Zdzisław Przycki. Był On członkiem Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza od 2012 roku.  Pogrzeb Zdzisława Przyckiego odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 13.15 na Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi.

Cześć Jego pamięci! 

Rodzinie Zmarłego, oraz naszym drogim Łodzianom z SPTJK składamy wyrazy współczucia!

W imieniu Zarządu SPTJK: Piotr Kyc - prezes

 Wykorzystano fotografię zamieszczoną na fb Darek Pokorski

(mk)

rozwińzwiń

Annie Kogutkowej

Naszej Drogiej Przyjaciółce

ANNIE KOGUTKOWEJ

wieloletniej kustoszce Muzeum Jana Kasprowicza oraz Honorowej Członkini SPTJK
składamy wyrazy współczucia, łącząc się w smutku i żalu po śmierci 
 
SYNA JACKA
 
Harendzianie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza
rozwińzwiń

Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum Jana Kasprowicza

Informujemy z radością, że otrzymaliśmy dotację z Gminy Miasto Zakopane w wysokości 15.000 zł., na renowację stolarki okiennej i drzwiowej w naszym Muzeum. To kolejny krok do przywrócenia blasku willi Harenda w 100. lecie jej budowy.

Dziękujemy za wsparcie.

Poniżej materiał filmowy magazynu "Pod Tatrami" o naszych poczynaniach restauratorskich, wyemitowany dnia 25 lipca 2020 r. w TVP 3 oraz w Telewizji Polonia.

https://www.youtube.com/watch?v=ATpqxhgodrs&list=PLEFW1EPYB0irPB6RCO1xMTnySpoc2gOyH&index=2

 

mk

rozwińzwiń

Muzeum otwarte! Zapraszamy!

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że po dwumiesięcznym remoncie znowu można zwiedzać Muzeum Jana Kasprowicza. Z dniem 1 września 2020 otwieramy podwoje domu Poety.

Prowadzenie Muzeum w okresie wrzesień - grudzień 2020 jest możliwe w dużej mierze dzięki finansowemu wsparciu ze strony Gminy Miasta Zakopane. Jak pisaliśmy w lipcu br., Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza otrzymało dotację o którą występowaliśmy na początku tego roku. Kwota dofinansowania naszego projeku pt. "Harenda. Zakopiański Salon Artystyczny (w 100-lecie willi Harenda)" wynosi 13.000 zł. Dziękujemy Włodarzom Miasta.

Godziny otwarcia: wtorek - piątek w godz. 9.00 - 16.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00 - 15.30. W PONIEDZIAŁKI MUZEUM NIECZYNNE. Maksymalna ilość zwiedzających jednocześnie wynosi 10 osób. Zwiedzający obowiązkowo mają nosić we wnętrzu maseczki. Zapewniamy przy wejściu dezynfekcję dłoni.

Ponizej materiał filmowy z "Magazynu "Pod Tatrami" ( od 4:30 minuty) - zapraszamy do obejrzenia :)

mk.

rozwińzwiń

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

Zakopane, 22.09.2020 r.  

 

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza  w Zakopanem informuje, że są przyjmowane oferty na: „ Remont konserwatorski  budynku – remont cząstkowy pokrycia dachowego Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem”. 

 

Ogloszenie Muzeum Harenda _dach 202022092020

Zalacznik nr 1 Przedmiar robot_Harenda_dach22092020

Zalacznik nr 2 STWiOR_Harenda_Dach22092020

Zalacznik nr 3 oferta cenowa_dach

Zalacznik nr 4 do siwz oswiadczenie renowacja _dach 2020

Zalacznik nr 5 podwykonawcy_dach 2020

Zalacznik nr 6 UMOWA_dach_2020

Zalacznik nr 7 Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13docx

rozwińzwiń